کتاب داستان تعاملی “خاله قزی” محیطی جذاب و آموزشی برای کودکان

در دنیای امروز که تربیت کودکان توسط خانواده ها امری مهم و دشوار شده است، گاهی تکنولوژی بسیار درست وارد

Read more

آموزش هوشمندانه با “یادیز”

با پیشرفت علم و تکنولوژی یکی از مهمترین راه هایی که به ما کمک میکنه با سرعت پیشرفت تکنولوژی خودمون

Read more